info@medsupport.nl  |  0314-76 50 99

Logo van fysiotherapie MedSupport

Privacy verklaring

Fysiotherapie MedSupport hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fysiotherapie MedSupport verwerkt uw gegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Geboorteplaats;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een contactformulier op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
– Locatiegegevens;
– Gegevens over uw activiteiten op deze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Fysiotherapie MedSupport verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Gezondheid;
– Burgerservicenummer (BSN);
– Documentnummer;
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@medsupport.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Fysiotherapie MedSupport verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

– Administratieve doeleinden;
– Facturatie;
– Verzenden van onze nieuwsbrief;
– Verzenden van informatie omtrent gehouden activiteiten vanuit MedSupport of Msupport;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten;
– Om onze diensten uit te kunnen voeren;
– Fysiotherapie MedSupport analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod af te stemmen op uw wensen.
– Fysiotherapie MedSupport verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor zorgverzekeraars en de Belastingdienst.

Grondslagen voor deze persoonsgegvens zijn:
– Toestemming van de betrokken persoon;
– Overeenkomst;
– Wettelijke verplichting.

Indien u bezwaar maakt tegen het verstrekken van persoonsgegevens heeft dit tot gevolg dat wij onze dienst niet kunnen uitvoeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fysiotherapie MedSupport neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van fysiotherapie MedSupport) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fysiotherapie MedSupport deelt uw persoonsgegevens in sommige gevallen met derden, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een berwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fysiotherapie MedSupport blijft verantwoordelijk voor deze vewerkingen. Daarnaast verstrekt fysiotherapie MedSupport aan andere derden, zoals specialisten. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming

Cookies of vergelijkbare technieken

Fysiotherapie MedSupport gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of telefoon. Fysiotherapie MedSupport gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fysiotherapie MedSupport en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te versturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@medsupport.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ, paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar streven dit binnen vier weken te doen, op uw verzoek.

Fysiotherapie MedSupport wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beschermen

Fysiotherapie MedSupport neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op.

Fysiotherapie MedSupport
Matthijs IJff

Doetinchem 26 april 2018